با دریافت ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر نقض رأی دادگاه بدوی و ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و صدور حکم قطعی مبنی بر غیر موات بودن قطعه زمین متعلق به شرکت واقع در شمشک، مهمترین پرونده حقوقی شرکت آ.س.پ پس از 7...