توضیحات پروژه

  • کارفرما:
  • مشاور :
  • محل اجرا:
  • مدت اجرا :
  • کاربری پروژه :
  • تعداد طبقات :
  • مساحت زمین:
  • زیر بنای کل:

بررسی طراحی و اجرای ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح