توضیحات پروژه

  • کارفرما:دانشگاه شاهد
  • مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس گستره
  • محل اجرا: استان تهران – شهرستان تهران
  • مدت اجرا : 24 ماه
  • سال خاتمه: 1379
  • هزینه اجرای پروژه : 4000  میلیون ریال
  • نوع پروژه : تأسیسات زیر بنایی
  • مساحت زمین: 2100 مترمربع
  • موقعیت پروژه : تهران – کیلومتر 5 اتوبان تهران قم

در طراحی جامع دانشگاه شاهدیک موتورخانه مرکزی با تجهیزات پیشرفته از جمله دو دستگاه دیک بخار و دو دستگاه چیلر جذبی پیش بینی گردیده است.

این موتورخانه به وسیله یک کانال تأسیساتی آدم رو به طول 1100 مترمربع  ساختمان های مختلف دانشگاه را سرویس میدهد