توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت آ.س.پ
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور هوتن
 • محل اجرا: استان تهران
 • مدت اجرا : 24 ماه
 • سال خاتمه: 1387
 • هزینه اجرای پروژه : 2300 میلیون ریال
 • نوع پروژه : اداری
 • تعداد طبقات : 8 طبقه
 • مساحت زمین: 379 مترمربع
 • زیر بنای کل: 1900 مترمربع
 • موقعیت پروژه : تهران – خیابان توانیر