مشاريع قيد الإنشاء

برج های مسکونی رویای کیش

کارفرما: شرکت تیسا کیش

سال خاتمه:  در حال احداث

ساختمان اداری تجاری غدیر

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری غدیر

سال خاتمه:  در حال احداث

دفتر مرکزی بیمه کوثر

کارفرما: شرکت بیمه کوثر

سال خاتمه:  در حال احداث