المشاریع المستقبلیه

پروژه اداری ملاصدرا

کارفرما: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

سال خاتمه:  در حال احداث

پروژه 20000 واحدی مسکونی وزارت دفاع

کارفرما: وزارت دفاع

سال خاتمه:  در حال بررسی