مصاحبه شبکه العالم با جناب آقای مهندس پیام پالیزیان مدیر عامل محترم شرکت آ.س.پ