هیأت مدیره شرکت ساختمانی آ. س. پ

علی امام

رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

عباس فرهادیه

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد MBA

پیام پالیزیان

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد عمران

منصور خواجوند

عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد حسابرسی

سعید کروبی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی عمران