هیأت مدیره شرکت ساختمانی آ. س. پ

مازیار حسینی

رئیس هیأت مدیره

دکترای سازه و زلزله

عباس فرهادیه

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد MBA

پیام پالیزیان

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد عمران

محمد مهدی مومن زاده

عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد حسابرسی

علی اکبر گلشنی

عضو هیأت مدیره

دکترای ژئوتکنیک