هیأت مدیره شرکت ساختمانی آ. س. پ

توضیحات تکمیلی در انتهای صفحه

علی امام

رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

عباس فرهادیه

نایب رئیس هیأت مدیره

کارشناس ارشد MBA

پیام پالیزیان

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد عمران

منصور خواجوند

عضو هیأت مدیره

کارشناس ارشد حسابرسی

سعید کروبی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی عمران

مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره

نام و نامخانوادگی

(نماینده شخصیت حقوقی)

سمتتحصیلات/مدارک حرفهایزمینههای سوابق کاریتاریخ عضویت در هیأت مدیرهمیزان مالکیت در سهام شرکتعضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتهاعضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در 5 سال اخیر
علی امامرئیس هیأت مدیره (عضو غیر موظف)کارشناسی ارشد مهندسی عمرانمدیریت اجرایی1401/12/1339/35بلی
عباس فرهادیهنایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریتمدیریت فنی و مهندسی و اقتصادی1401/12/137/15خیر
پیام پالیزیانعضو هیأت مدیره و مدیرعامل (عضو موظف)کارشناسی ارشد مهندسی عمرانمدیریت فنی و مهندسی1399/09/170/05بلی
سعید کروبیعضو هیأت مدیره (عضو موظف)کارشناسی مهندسی عمرانمدیریت فنی و مهندسی1401/12/1312/2خیر
منصور خواجوندعضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف)کارشناسی حسابداری- حسابرسیمدیریت مالی و حسابرسی1401/01/2214/97خیر