معرفی مدیران شرکت ساختمانی آ. س. پ

مجتبی مصباح پور

کارشناس عمران

مدیر فنی و مهندسی

هوشنگ ذاکر قمصری

کارشناس پتروشیمی

مدیر پشتیبانی و فروش و اقتصادی

علیرضا رحمانی

کارشناس حسابداری

مدیر مالی و اداری

امیر میری

کارشناس عمران

مدیر اجرایی