معرفی مدیران شرکت ساختمانی آ. س. پ

بهروز منصوری

کارشناس ارشد مهندسی عمران (خاک و پی)

مدیر اجرایی

مجتبی مصباح پور

کارشناس عمران

مدیر فنی و مهندسی

هوشنگ ذاکر قمصری

کارشناس پتروشیمی

مدیر پشتیبانی و فروش و اقتصادی

علیرضا رحمانی

کارشناس حسابداری

مدیر مالی و اداری