فایل صورتجلسات مجامع 1401

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 1401/10/3

دانلود فایل PDF

صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1401/10/3

دانلود فایل PDF

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی سالیانه مورخ 1401/10/3

دانلود فایل PDF

فایل صورتجلسات مجامع 1400

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/10/11

دانلود فایل PDF

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/10/11

دانلود فایل PDF