فایل صورتجلسات مجامع

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/10/11

دانلود فایل PDF

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی سالیانه مورخ 1400/10/11

دانلود فایل PDF