جدول مشخصات واحدهای مسکونی و تجاری شرکت

باراد مشهد۵۲۳.۶۹تجاری
باراد مشهد۶۲۳.۸۸تجاری
باراد مشهد۷۳۳.۳۳تجاری
باراد مشهد۸۶۲.۹۹تجاری
باراد مشهد۹۳۱.۹۳تجاری
باراد مشهد۱۸۳۱.۹۳تجاری
جزیره کیش۱۵۴ویلایی
جزیره کیش۴۱۲۸۹۰ویلایی
جزیره کیش۴۱۴۴۱۴۶ویلایی
جزیره کیش۴۱۴۱۱۷۱ویلایی
جزیره کیش۴۱۶۱۱۷۱ویلایی
جزیره کیش۴۱۶۲۶۲ویلایی
جریره کیش۴۱۶۴۱۴۶ویلایی
جزیره کیش۴۱۶۸۹۰ویلایی
رشدیه تبریز – برج پویاF7۱۴۴.۸۰مسکونی
رشدیه تبریز – ساختمان تاوریژF3۱۱۰.۷مسکونی
رشدیه تبریز – برج آناF7۱۱۵.۲۱مسکونی
رشدیه تبریز – ساختمان تاوریژC2۱۱۰.۷مسکونی
رشدیه تبریز – برجهای آ.س.پ قطعه۱۲۲C0۱۰۰مسکونی
رشدیه تبریز – برجهای آ.س.پ قطعه۱۲۱A0۱۳۰مسکونی
نوشهر – روستای درزی کلا۱۲۵۰ویلایی
شاله شمشک۱۶۴ویلایی