اعضای کمیته ریسک آ. س. پ

  • آقای سعید کروبی (رئیس کمیته)

  • آقای هوشنگ ذاکر قمصری

  • آقای علیرضا رحمانی