اعضای کمیته حسابرسی آ. س. پ

  • آقای عباس فرهادیه (رئیس کمیته)

  • آقای ابوالحسن نجاتی

  • آقای حمید اسد زاده