اعضای کمیته حسابرسی آ. س. پ

نام نمایندهسمتعضو مستقلشخصیت حقوقی عضو هیأت مدیرهتحصیلاتتاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
عباس فرهادیهرئیس کمیتهخیر-غیر موظفشرکت سرمایه گذاری آذرکارشناسی ارشد12/08/1398
ابوالحسن نجاتیعضو کمیتهبلهکارشناسی ارشد11/03/1400
حمید اسدزادهعضو کمیتهبلهدانشجوی دکتری12/08/1398