اعضای کمیته انتصابات آ. س. پ

  • آقای مهندس علی امام (رئیس کمیته)

  • آقای منصور خواجوند

  • آقای علیرضا رحمانی

  • آقای امیر میری

  • آقای مجتبی مصباح پور