اعضای کمیته انتصابات آ. س. پ

نام نمایندهسمتتحصیلات
علی امامرئیس کمیته-عضو غیرموظفکارشناسی ارشد
منصور خواجوندعضو کمیته- عضو غیر موظفکارشناسی ارشد
امیر میریعضو کمیته-عضو مستقلکارشناسی
علیرضا رحمانیعضو کمیته- عضو مستقلکارشناسی
مجتبی مصباح پورعضو کمیته- عضو مستقلکارشناسی