جدول مشخصات واحدهای مسکونی و تجاری شرکت

نام مجتمعشماره واحدمساحتنوع کاربریپارکینگ
یاس تهران۲۴۱.۰۶تجاریدارد
یاس تهران۵۲۸.۴۰تجاریدارد
یاس تهران۷۱۰۱.۱تجاریدارد
یاس تهران۹۴۱.۸۲تجاریدارد
یاس تهران۱۰۳۸.۹۷تجاریدارد
باراد مشهد۵۲۳.۶۹تجاریندارد
باراد مشهد۶۲۳.۶۸تجاریندارد
باراد مشهد۷۳۳.۳۳تجاریندارد
باراد مشهد۸۶۲.۹۹تجاریندارد
باراد مشهد۹۳۱.۹۳تجاریندارد
باراد مشهد۱۸۳۱.۹۳تجاریندارد
باراد مشهدD133۲۳۸.۰۲مسکونیدارد
جزیره کیشA1 طبقه دوم۱۵۴مسکونیدارد
جزیره کیشC1 طبقه اول۱۲۶مسکونیدارد
جزیره کیشC1 طبقه اول۱۲۶مسکونیدارد
رشدیه تبریزC7۲۳۰.۴۸مسکونیدارد
رشدیه تبریزA6۱۴۲مسکونیدارد
رشدیه تبریزE7۱۲۰مسکونیدارد
رشدیه تبریزC8۱۲۰مسکونیدارد
رشدیه تبریزC10۱۲۰مسکونیدارد
رشدیه تبریزA5۱۴۲مسکونیدارد
رشدیه تبریزC5۱۲۰مسکونیدارد
رشدیه تبریزB7۹۲مسکونیدارد
رشدیه تبریزC7۱۲۰مسکونیدارد
رشدیه تبریزF8۹۲مسکونیدارد
رشدیه تبریزB9۹۲مسکونیدارد
رشدیه تبریزF10۹۲مسکونیدارد
نوشهر۷/۴۳۲۱۲۵۰مسکونیدارد
پردیس رودهنA1 طبقه پنجم۱۴۳.۵مسکونیدارد