مجموعه تفریحی – اقامتی شمشک ۲

توضیحات

یکی از محورهای جدی مورد تاکید، بهره برداری از مولفه های معماری پایدار و سبز در طراحی پروژه می باشد که این موضوع با وضعیت و سیاست های ملی در عرضه ساختمان کاملا انطباق دارد و از جهتی با تحلیل وضع موجود ساخت و ساز در شهر شمشک، طراحی مرکز گردشگری شمشک بر پایه معماری معماری پایدار می تواند نقطه عطف در هدایت سیاست های ساخت و ساز در این شهر محسوب شود.

مشخصات عمومی

مشاور: مهندسین مشاور نقش پایدار
محل اجراء: تهران – شمشک
مدت اجراء: در دست طراحی
سال خاتمه: در دست طراحی
هزینه اجراء: ۹۹۰.۰۰۰ میلیون ریال (برآورد اولیه)
نحوه اجراء: E.P.C.F
کاربری پروژه: تفریحی – اقامتی
تعداد طبقات: ۱۵ طبقه
مساحت زمین: ۳۸۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل: ۹۵۰۰۰ مترمربع

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسلت مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۰

پیشرفت فیزیکی کل