ساختمان اداری – تجاری غدیر

توضیحات

مشخصات عمومی

کارفرما:
مشاور:
محل اجراء:
سال خاتمه:
هزینه اجراء:
کاربری پروژه:
تعداد طبقات:
مساحت زمین:
زیربنای کل:

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسات مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
%

پیشرفت فیزیکی کل