تغییر محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ

آگهی تغییر محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ